Contacteer ons

+32 56 42 48 41

Wat wij doen

A+E Consult voert bodemonderzoek uit en begeleidt bodemsaneringen. Wij zijn een enthousiast team ingenieurs, erkend door OVAM als bodemsaneringsdeskundige type II in Vlaanderen. Ook voor Wallonië zijn we door DSD erkend als expert de categorie 2 en gestion des sols.
 

U kunt bij ons terecht voor:

 
 • -    oriënterend bodemonderzoek;
 • -    beschrijvend bodemonderzoek;
 • -    bodemsaneringsprojecten;
 • -    begeleiding van saneringen;
 • -    advies in lopende onderzoeken en/of saneringen;
 • -    technische verslagen;
 • -    aanvraag onschuldig bezit;
 • -    aanvraag bodemattest;
 • -    technische raadgever in juridische dossiers;
 

Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek


Tijdens het oriënterend onderzoek screenen wij uw terrein en nemen in zowel de onverdachte zones als de zones met een verhoogde kans op verontreiniging, zoals zones met opslagtanks, productiezones en tankplaatsen, de nodige bodem- en grondwaterstalen.

Blijkt uw terrein volgens de huidige regelgeving vrij te zijn van bodemvervuiling, dan zenden wij na uw goedkeuring het rapport naar OVAM voor het bekomen van een bodemattest.

In het geval van bodemverontreiniging bepaalt ons beschrijvend onderzoek de ouderdom van de vastgestelde verontreiniging (nieuw, historisch of gemengd). Door middel van boringen en/of het plaatsen van peilbuizen maken wij een driedimensionaal beeld van de vervuiling op.

Tevens bepalen wij de geologische samenstelling van de bodem, zodat we inzicht in de mogelijke verspreiding van de verontreiniging verkrijgen en stellen we een risicoanalyse op. Aan de hand van de resultaten van het beschrijvend bodemonderzoek moet blijken of sanering op uw terrein nodig is.
 

Bodemsaneringsprojecten


Is er op uw terrein ernstige bodemvervuiling vastgesteld en hebt u nood aan sanering, dan gaan we over tot het voorstellen van de verschillende methodes die geschikt zijn voor uw type terrein en de verontreiniging die er zit. We gaan steeds tot het uiterste om de meest  geschikte saneringstechniek binnen de beschikbare tijd en budgetten voor uw bodemprobleem te vinden.

Bij sanering hoeft tegenwoordig niet altijd gedacht te worden aan het ontgraven van de verontreinigde grond. Naast de klassieke in-situ saneringstechnieken zoals grondwateronttrekking en bodemluchtextractie, worden eveneens bioremediatie en chemische oxidatie meer en meer toegepast. Ook technieken als sixphase heating, reactieve barrières en soilmixing kennen een opmars.
 

Consultancy


A+E Consult levert eveneens uitgebreid deskundig advies over lopende onderzoeken en/of saneringen. We verzorgen ook technische verslagen, bieden advies inzake aanvragen voor statuut onschuldig bezit en bodemattesten, en fungeren als technisch raadgever in juridische dossiers.

Recente realisaties

 • De Grote Grondvraag
 • Moet elke verontreiniging gesaneerd worden?
 • A+E Consult genomineerd voor UMiO Award 2015
 • Primeur in België: Toevoeging van zero-valent ijzer in diepe verontreiniging met gechloreerde koolwaterstoffen via soilmixing
 • Verontreiniging met benzine en toch geen sanering nodig.