Contacteer ons

+32 56 42 48 41

Primeur in België: Toevoeging van ZVI in DNAPL via soilmixing

Saneren van gechloreerde koolwaterstoffen in dichte bodems is geen sinecure. Verontreiniging zit vaak diep, wat maakt dat ontgraving meestal geen optie meer is. Om aan dit probleem het hoofd te bieden heeft A+E Consult in samenwerking met VITO en Smet F&C een nieuwe saneringsmethode uitgewerkt en uitgevoerd bij een West-Vlaams textielbedrijf.

Op een textielbedrijf in hartje West-Vlaanderen is een verontreiniging met gechloreerde solventen aanwezig. Het bronproduct bestaat uit trichlooretheen. In de bronzone wordt tussen 7 en 8 m-mv puur product vastgesteld.

Uit de praktijk is reeds gebleken dat dit puur product niet verwijderd kan worden met conventionele saneringstechnieken zoals grondwateronttrekking. Doordat de verontreiniging zo diep zit en dicht bij het gebouw, moeten bij een ontgraving van de verontreiniging dure stabiliteitsmaatregelen genomen worden. Hierdoor is ontgraving in dit geval economisch gezien geen interessante oplossing.

Uit voorgaande projecten weten we dat behandeling met micro-ijzer een haalbare oplossing kan zijn. Het micro-ijzer zorgt voor een chemische reductie van de gechloreerde koolwaterstoffen. De labotesten, uitgevoerd door VITO, tonen een afbraak van meer dan 95% van de verontreiniging door toevoeging van zero-valent ijzer. Bij de testen werd ook een koolstofbron toegevoegd. De koolstofbron kan de aanwezige micro-organismen stimuleren om de verontreiniging verder om te zetten in onschadelijke producten. In de labotesten werd na toevoeging van de koolstofbron nog verdere afbraak van de verontreiniging aangetoond.

Doordat het ijzer een grote dichtheid heeft, is het op grote schaal vaak moeilijk om het ijzer in suspensie te houden voor injectie en het ijzer over de volledige verontreinigde zone te verdelen.  Om dit probleem tegen te gaan, werd op deze onderzoekslocatie een pilootproef uitgevoerd om het ijzer in de grond te brengen door middel van soilmixing. De uitvoering van deze techniek is een primeur in België.

Bij het soilmixen wordt micro-ijzer boven de grond gemengd met water en vervolgens tijdens het boren onder hoge druk geïnjecteerd en gemixt met de grond. Zo wordt een soilmixpaal bekomen. Om het ijzer in suspensie te houden tijdens het boren, wordt het ijzer vermengd met guargum. Bijkomend voordeel is dat het guargum optreedt als koolstofbron en zo de microbiële afbraak van de verontreiniging kan stimuleren.

Op de onderzoekslocatie werden 14 soilmixpalen uitgevoerd tot 8,4 m-mv. Hierbij werd 3500 kg ijzer in de grond gebracht. Begin november 2013 worden de eerste monitoringsresultaten verwacht en kan de effectiviteit van de proef ingeschat worden.

De pilootproef heeft nu reeds al aangetoond dat soilmixing een veelbelovend alternatief kan zijn voor de injectie van ijzer door middel van direct push of injectiefilters. De soilmixing heeft als bijkomend voordeel dat toepasbaar is voor de behandeling van gechloreerde solventen in zeer hoge concentraties in slecht doorlatende bodems en op grote dieptes zonder dat er veel grond afgevoerd moet worden.