Contacteer ons

+32 56 42 48 41

A+E Consult genomineerd voor UMiO Award 2015

In de categorie 'Best Soil Project' is A+E Consult genomineerd voor de UMiO Award 2015.

Samen met bodemsaneerder BSV nv werd een duurzame saneringstechniek uitgewerkt voor de te saneren site waarop LS Construct een nieuwbouwproject realiseert. Om een duurzame sanering te bekomen werd het nieuwbouwproject volledig afgestemd op de weerhouden saneringstechniek.

Situering van het project:

De site Zonet is gelegen langs de Fortstraat in de gemeente Beernem, langs de vaart Brugge-Gent. Op de site was van oudsher een droogkuisbedrijf gevestigd, die in faling is gegaan in 2001. In 2010 werd het verloederd terrein via de curator verkocht aan de firma LS-Construct BVBA uit Aalter.

LS-Construct BVBA wenste op de site een nieuwe verkaveling te bouwen en  nam de bodemsaneringsplicht over op basis van een oriënterend bodemonderzoek. Voorafgaandelijk aan de verkoop werden door de curator enkel de gebouwen vrijgemaakt van inboedel.

Van Blackpoint to Livepoint:

Door de impuls van LS-Construct BVBA kon deze blackpoint terug herademen en startte in 2010 de bodemsaneringsdeskundige A+E Consult BVBA met de opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek. Vrij gelijktijdig werd ook de procedure voor de sloop van de nog aanwezige gebouwen opgestart. Hiervoor werd een sloop- en asbestinventaris uitgevoerd en werd bij de federale overheid een subsidiedossier verkregen teneinde de uit te voeren sloopwerken te subsidiëren.

Tijdens het beschrijvend bodemonderzoek werd verontreiniging met tetra- en trichlooretheen vastgesteld tot 7 m diep over een oppervlakte van ruim 7000 m² met verspreiding richting kanaal. Gezien er een humaan- en verspreidingsrisico aanwezig was, drong een actieve bodemsanering van zowel kern en pluim zich op.
Teneinde deze bodemsanering aan te pakken werd B.S.V. N.V. bij het project betrokken. In samenspraak met de bouwheer en de bodemsaneringsdeskundige werden pilootproeven voor chemische reductie en gestimuleerde anaerobe afbraak uitgevoerd door middel van injectie van ABC+, dit is een ijzerhoudende koolstofbron. Ondertussen werd samen met de bouwheer het nieuwe verkavelingsplan uitgewerkt rekening houdende met de aangetroffen bodem- en grondwaterverontreiniging.

Zo werd finaal beslist een appartementsgebouw met ondergrondse kelders te voorzien in de kernzone, zodat na de verwijdering van de kern door ontgraving en externe verwerking, de bouwput nog slechts gedeeltelijk verder diende ontgraven te worden voor de realisatie van de bouwput.

Na de conformverklaring van het bodemsaneringsproject  werden alle ondergrondse funderingen en kanalen verwijderd. Deze bleken, achteraf gezien, de voornaamste oorzaak van de verontreiniging te zijn. Vervolgens werd in de loop van 2014 over de kern en de pluim extra koolstofbron en micro-ijzer geïnjecteerd d.m.v. direct-push injecties. Na een monitoring van 6 maanden waren de concentraties reeds substantieel gedaald en kon groen licht gegeven worden voor de opstart van het nieuwbouwproject. Net voor de start van de bouw werd nog een bijkomende injectie uitgevoerd met als doel de chemische reductie en biologische afbraak in de kern op grotere diepte extra te stimuleren. Tijdens en na de bouw wordt de afbraak nu nog verder gemonitord.

Binnen een tijdsbestek van amper 4 jaar werd van  een Blackpoint een Livepoint gemaakt. Door de intensieve samenwerking tussen bouwheer, erkende bodemsaneringsdeskundige en bodemsaneerder kon een efficiënte, economisch rendabele en innovatieve sanering uitgevoerd worden, afgestemd op de specifieke nabestemming, namelijk residentiële appartementen en woningen omgeven door een uitzonderlijk groen kader.

Dit is het perfecte bewijs dat hoe klein de site ook is, een in relatie tot het terrein vrij grote saneringskost, niet noodzakelijk een belemmering hoeft te zijn voor herontwikkeling. Dit herontwikkelingsscenario kan in de toekomst herhaald worden om andere terreinen verontreinigd met gechloreerde solventen om te zetten in duurzame en gezonde leef- en werkomgevingen.